กว่าจะเป็น Catering ที่แตกต่าง EP 4

ระบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้คือหัวใจสำคัญของการรักษามาตรฐาน

 

3-Munutes Food เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของพนักงาน เราจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อลงทุนและใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม มีซอฟท์แวร์มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในระดับดี โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรมและการวัดผลที่ชัดเจน

ที่นี่เรามีแผนกฝึกอบรมโดยเฉพาะและรายงานตรงต่อผู้บริหาร เราคัดเลือกคนที่เยี่ยมที่สุดเป็น Trainer เราสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 50 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ใหญ่ดังนี้ 

  1.       GMP หรือ เกณฑ์ที่จำเป็นในการผลิตเพื่อให้ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
  2.       ขั้นตอนปฎิบัติงานมาตรฐานของแต่ละแผนก หรือ ภายในองค์กรเราเรียกกันว่า SOPs (ย่อมาจาก Standard Operation Practices)
  3.       Customer Service หรือการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
  4.       ทักษะสำคัญต่างๆที่จำเป็นในการทำงานให้ได้ดีเลิศ

พนักงานทุกระดับจะได้รับการอบรมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผนก ระดับงานและเป้าหมายในการพัฒนาของแต่ละบุคคล มีการบันทึกการเข้าอบรมเพื่อรับการ Refresh Training ตามรอบระยะเวลา ผู้จัดการแต่ละแผนกมีส่วนร่วมในการสร้างและประเมินผลในแต่ละหลักสูตร การฝึกอบรมจะแบ่งเป็นทั้งการฝึกอบรมภายในห้องเรียน, ภายนอกห้องเรียน การอบรมแบบ On the Job Training รวมถึง Off Site Training หรือ การส่งพนักงานไปอบรมนอกองค์กรเพื่ออัพเดทข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมออีกด้วย

นอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว เรายังเน้นการเรียนรู้ของพนักงาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย มีการให้รางวัลIncentive ตาม performance และ มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเพื่อยกระดับศักยภาพและค่าตอบแทนให้สูงขึ้น จึงทำให้องค์กรของเราสามารถรักษามาตรฐานที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประสบการณ์ Catering ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา