ข้อจำกัดต่อความรับผิดชอบ

3-Minutes Food กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนของบริษัท 3-Minutes Food จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมไปถึง ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานการให้บริการไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม